Obchodné podmienky

Úvod Informácie Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov


1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim YVEX TRADE s.r.o., so sídlom Trenčianska 17, 821 09 Bratislava, IČO 50 973 941 (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.outfit4you.sk (ďalej len "systém").

 

1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.outfit4you.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

1.3 Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.

 

1.4 Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

 

1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

 

2. Objednávka


2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.

 

2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

 

2.3 Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a predávajúcim YVEX TRADE s.r.o.

 

2.4 Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

 

3. Storno/neprevzatie objednávky


3.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

 

3.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

* v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)

* prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky

* tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.


3.3. Neprevzatie objednávky kupujúcim

V prípade neprevzatia objednávky od kuriérskej spoločnosti v lehote 7 dní od expedície účtujeme skladné v sume 20€, ktoré zahŕňa manipulačný poplatok s tovarom, poškodený obalový materiál, manipuláciu s tovarom a dopravné náklady kuriérskej služby na doručenie a vrátenie zásielky.

 

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)


4.1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.2. VOP.

 

4.2 Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia.

Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

 

* kontaktovať nás (viď kontakt) so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.

* ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:

- tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale (s nepoškodenou ochrannou fóliou), pokiaľ tovar takýto obal má

- tovar nesmie byť použitý

- tovar musí byť nepoškodený

- tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a podobne)

- zašlite spolu s dokladom o kúpe - faktúra

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.

Tovar musí byť zaslaný doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

 

5. Cenové podmienky


5.1 Cena výrobkov predstavuje cenu vrátane DPH 20%

 

5.2 Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode 6

 

5.3 Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách: EUR

 

6. Poštovné a balné


6.1 Spoločnosť YVEX TRADE s.r.o. si účtuje za doručenie s obalom.

 

6.2 Cena poštovného je uvedená vrátane DPH a určuje sa z výslednej sumy objednávky po uplatnení všetkých zliav a to nasledovne:

 

6.3 Pri osobnom odbere sa poštovné a obal neúčtuje. Poštovné a obal pri platbe prevodom na účet je v prípade doručenia kuriérskou službou DPD zdarma pri nákupe nad 50€, v prípade dobierky kuriérskou službou DPD je cena 4,90 €. Predávajúci si vyhradzuje právo tovar zasielať aj bezplatne.

 

6.4 Poštovné a balné pre dodávky na územie ostatných členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov je stanovená suma za doručenie individuálne na základe písomnej dohody (emailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.

 

7. Podmienky a možnosť platby za tovar


7.1 Jednorazovým prevodom z účtu na bankové spojenie spoločnosti YVEX TRADE s.r.o. uvedené na stránke www.outfit4you.sk

 

7.2 Úhradou platobnou alebo kreditnou kartou


7.3 Akceptujeme platobné karty VISA, VISA ELECTRON, VPAY, MASTERCARD, MAESTRO a DINERS CLUB.


7.4. Uhradením dobierky pri dodaní kuriérom DPD, kedy je možné využiť aj platbu kartou.

 

7.5 Hotovostné platby nie sú možné s výnimkou platby dobierky kuriérskej službe DPD.

 

7.6 Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

 

8. Dodacie podmienky


8.1 Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. Pri každom tovare je uvedená dostupnosť tovaru.

 

8.2 Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme.

 

8.3 Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej služby DPD na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Zásielka s tovarom neobsahuje faktúru nakoľko táto je odoslaná mailom.

 

8.4 Tovar je k dispozícii aj k osobnému odberu v butiku Outfit4you na Trenčianskej ulici 56/B v Bratislave v predajnej dobe pondelok až piatok od 11,00 do 18,00 hod.

 

8.5 Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

 

8.6 Tovar dodávame na území celej Európskej únie.

 

8.7 Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

 

 

9. Osobné údaje a ich ochrana

9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, titul, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, adresu na doručovanie, mobilné číslo a mailovú adresu.

 

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, adresu na doručovanie, mobilné, príp. telefónne číslo a mailovú adresu.

 

9.3. Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti "Môj účet"

 

9.4. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle ust. § 13 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“) predávajúci ako prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje kupujúceho s jeho súhlasom ako dotknutej osoby.

 

9.5. Kupujúci poskytne zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky svoj súhlas v zmysle ust. § 13 ods. 1 písm. a) ZnOOÚ, aby:

 

a) predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej plnenia zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim a
b) predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií
o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.

 

9.6. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

 

9.7. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu. Predávajúci sa zaväzuje dodržiavať zásady
spracúvania osobných údajov v súlade s ust. §§ 6 až 12 ZnOOÚ.

 

9.8. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 7 ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel konkrétne a výslovne uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach a nebude ich ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.

 

9.9. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas podľa bodu 9.5. týchto reklamačných a obchodných podmienok na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne doručením odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

 

9.10. Kupujúci oznámil predávajúcemu

 

a) svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok,
b) identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar tak, že tieto údaje sú uvedené v akceptácii,
c) účel spracúvania osobných údajov, ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a v prípade udelenia osobitného súhlasu, budú sa osobné údaje spracúvať na marketingové činnosti predávajúceho voči kupujúcemu,
d) že bude spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, adresa na doručovania, mobilné číslo a mailovú adresu, druh a číslo dokladu totožnosti, podpis, bankové spojenie a číslo bankového účtu, ak je kupujúci fyzickou osobou a v rozsahu obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu, ak je kupujúci právnickou osobou,
e) dobu uchovávania osobných údajov a to do dňa skončenia zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim, pričom zákonom stanovené povinnosti predávajúceho archivovať údaje zo zmluvného vzťahu týmto nie sú dotknuté,
f) jeho právo požadovať od predávajúceho prístup k osobným údajom týkajúcich sa kupujúceho, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov,
g) jeho právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
h) jeho právo podať návrh na začatie konania v prípade, ak je kupujúci priamo dotknutý na svojich právach ustanovených ZnOOÚ, na Úrad na ochranu osobných údajov,
ch) že požadované osobné údaje je kupujúci povinný poskytnúť.

 

9.11. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať informácie o:

 

a) účele spracúvania osobných údajov,
b) kategórii spracúvaných osobných údajov,
c) identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné
údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
d) dobe uchovávania osobných údajov,
e) práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
f) práve podať návrh na začatie konania pred Úradom na ochranu osobných údajov,
g) zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
h) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.

 

9.12. Kupujúci má právo na:

 

a) opravu nesprávnych osobných údajov a na doplnenie neúplných osobných údajov,
b) výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, pri dodržaní zákonných podmienok,
c) obmedzenie spracúvania osobných údajov,
d) prenosnosť osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi,
e) namietať spracúvanie osobných údajov,
f) aby sa naňho nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa ho týkajú alebo ho obdobne významne ovplyvňujú.

 

9.13. Predávajúci je povinný prijať vhodné opatrenia a poskytnúť kupujúcemu informácie podľa bodu 9.11 a oznámenia podľa k právam bodu 9.12, ktoré sa týkajú spracúvania osobných údajov kupujúceho, v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne, a to najmä pri informáciách určených osobitne dieťaťu. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť.

 

9.14. Predávajúci poskytuje súčinnosť kupujúcemu pri uplatňovaní jej práv podľa bodu 9.11 a bodu 9.12.

 

9.15. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jeho žiadosti k právam podľa bodu 9.12 do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže predávajúci v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Predávajúci je povinný informovať o každom takom predĺžení kupujúceho do jedného mesiaca od
doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty. Ak kupujúci podal žiadosť v elektronickej podobe, predávajúci poskytne informácie v elektronickej podobe, ak kupujúci nepožiadal o poskytnutie informácie iným spôsobom.

 

9.16. Ak predávajúci neprijme opatrenia na základe žiadosti kupujúceho, je povinný do jedného mesiaca od doručenia žiadosti informovať kupujúceho o dôvodoch nekonania a o možnosti podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov.

 

9.17. Informácie podľa bodu 9.11 a oznámenia a opatrenia prijaté k právam podľa bodu 9.12. sa poskytujú bezodplatne. Ak je žiadosť kupujúceho zjavne neopodstatnená alebo
neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, predávajúci môže:

 

a) požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo
b) odmietnuť konať na základe žiadosti.

 

9.18. Predávajúci môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti kupujúceho, ak má oprávnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá podáva žiadosť.

 

9.19. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené tretej osobe, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar:

 

Direct Parcel Distribution SK s.r.o., so sídlom Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35 834 498, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 26367/B.

 

 

 

10. Zodpovednosť za chyby na stránke www.outfit4you.sk


10.1 Predávajúci YVEX TRADE s.r.o. upozorňuje, že informácie uvedené na www.outfit4you.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

 

10.2 Predávajúci YVEX TRADE s.r.o. môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

 

10.3. Predávajúci YVEX TRADE s.r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

 

 


 11. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

 

11.1 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u spoločnosti YVEX TRADE s.r.o. a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru.

 

 

 

11.2 Ku každému tovaru zakúpenému v spoločnosti YVEX TRADE s.r.o. je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

 

 

 

11.3 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

 

* či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbalujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)

 

* či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu

 

* či fungujú všetky jeho jednotlivé časti

 

Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, ošetrovaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).

 

 

 

Reklamáciu tovaru je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na poštovej adrese Butik outfit4you, Trenčianska 56/B, 821 09 Bratislava alebo mailom na adrese reklamacie@outfit4you.sk 

 

 

 

 

 

 

 

YVEX TRADE s.r.o.

 

Trenčianska 17

 

821 09 Bratislava

 

 

 

Orgán dozoru :

 

 

 

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

 

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

 

Prievozská 32

 

P.O. Box č. 5

 

820 07  Bratislava 27

 

 

 

Tel.: 02/58272159

 

http://www.soi.sk

 

 


Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?
Táto stránka je chránená službou reCAPTCHA. Zistiť viac.
Informácie získané prostredníctvom Google reCAPTCHA podliehajú Pravidlám ochrany osobných údajov a Zmluvným podmienkam spoločnosti Google a používajú sa všeobecné bezpečnostné účely (nepoužívajú sa na prispôsobenú reklamu spoločnosti Google).
Copyright 2015 - 2024 © outfit4you.sk
Informácie Kontaktné údaje

Informácie

Kontaktné údaje

 

YVEX TRADE s.r.o.

Trenčianska 17

821 09  Bratislava

IČO 50 973 941

info@outfit4you.sk

Copyright 2015 - 2024 © outfit4you.sk